วีดิทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วีดิทัศน์ CHULA ENGINEERING FOR INNOVATIVE SOCIETY ภาษาอังกฤษ (ความยาว 5 นาที)

 

 • วิศวกรรมแหล่งน้ำ (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมสำรวจ (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมปิโตรเลียม (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมทรัพยากรธรณี (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมโลหการ (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมนิวเคลียร์ (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมเครื่องกล (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมอุตสาหการ (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมไฟฟ้า (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมโยธา (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมเคมี (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมนาโนและวิศวกรรมอากาศยาน หลักสูตรนานาชาติ (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมชีวเวช (ความยาว 4 นาที)

 

 • วิศวกรรมป้องกันประเทศ (ความยาว 4 นาที)


วีดิทัศน์ ห้องธรรมวิศว์

ห้องธรรมวิศว์ ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับนิสิตและบุคลากร คณะวิศวฯ จุฬาฯ ฝึกสมาธิและสติ
ได้รับการสนับสนุนจาก คุณกฤษณ มุทิตานันท์ (วศ.2511) และ คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช (วศ.2524)